Alert podatkowy: Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów dotyczących oświadczeń WH-OSC.

8. 09. 2022
Podatki,Artykuły,Alert

30 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1829; dalej: „rozporządzenie”). Rozporządzenie obowiązuje od 31 sierpnia 2022 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia, celem rozporządzenia jest złagodzenie negatywnych skutków zmian podatkowych z 2021 r., szerzej omówionych tutaj. Zgodnie ze zmianami przewidzianymi w ramach Polskiego Ładu 1.0, dla określonych rodzajów płatności (przede wszystkim dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne) na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych obowiązuje mechanizm obligatoryjnego poboru podatku u źródła (dalej: „WHT”) – o ile łączna wartość płatności na rzecz tego samego podatnika (w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego) przekroczy 2 mln zł. Po przekroczeniu tego progu płatnik zobowiązany jest do pobrania WHT według podstawowej stawki, tj. bez zastosowania preferencyjnych stawek i zwolnień. Następnie płatnik (o ile poniósł ciężar ekonomiczny podatku) albo podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zwrot podatku (o ile istnieje ku temu podstawa prawna).

Ustawodawca przewidział możliwość niezastosowania powyższego mechanizmu w przypadku posiadania ważnej opinii o stosowaniu preferencji (o której mowa w art. 26b ustawy o CIT oraz w art. 41d ustawy o PIT) lub złożenia oświadczenia uprawniające do stosowania zwolnienia bądź preferencji stawki WHT (o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT i art. 41 ust. 15 ustawy o PIT), tj. oświadczenia na formularzu WH-OSC.

Omawiane rozporządzenie pozwala – w przypadku złożenia oświadczenia WH-OSC (tzw. oświadczenia pierwotnego) – na niestosowanie obligatoryjnego WHT do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym płatnik złożył pierwotne oświadczenie WH-OSC. Tym samym wydłużeniu ulegają terminy przewidziane w art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT.

Co więcej na mocy rozporządzenia MF wydłużył również termin na złożenie tzw. następczego (potwierdzającego) oświadczenia WH-OSC, tj. oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7g ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 21 ustawy o PIT – do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym płatnik złożył pierwotne oświadczenie WH-OSC.

W tym miejscu należy wskazać, że w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wynika, że rozporządzenie dotyczy tylko tych oświadczeń WH-OSC, które zostały złożone w terminie i których ważność na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie wygasła. Problem oświadczeń, w stosunku do których upłynął już termin wynikający z art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT będzie – z kolei – rozwiązany w drodze zmian ustawowych, które mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2022 r.

Przepisy rangi ustawowej, o których mowa powyżej, zostały zawarte w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2544). Na mocy planowanej zmiany ma zostać wydłużony termin na złożenie pierwotnego oświadczenia WH-OSC (nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia ww. progu 2 mln zł) – przepis znajdzie zastosowanie do wypłat należności oraz wypłat (świadczeń), pieniędzy i wartości pieniężnych dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2022 r.

Według projektu wydłużony ma zostać również termin ważności pierwotnego oświadczenia WH-OSC (we wskazanym przypadku płatnik nie będzie obowiązany do stosowania obligatoryjnego poboru WHT do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym złożył pierwotne oświadczenie WH-OSC). Wydłużenie terminu obowiązywania tego oświadczenia będzie miało zastosowanie – z mocą wsteczną – do wypłat należności oraz wypłat (świadczeń), pieniędzy i wartości pieniężnych dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2021 r. Projektodawca zdecydował również o wydłużeniu terminu złożenia następczego oświadczenia WH-OSC – do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego (również w odniesieniu do płatności realizowanych po dniu 31 grudnia 2021 r.).

Opisane powyżej rozporządzenie (a przede wszystkim treść uzasadnienia do tego rozporządzenia) nie rozwiązuje problemu, z jakim spotykają się – obecnie – polscy płatnicy dokonujący istotnych kwotowo płatności do zagranicznych podmiotów powiązanych (tj. ci, u których termin ważności pierwotnego oświadczenia WH-OSC upłynął przed wejściem w życie rozporządzenia) – zwłaszcza że na wejście w życie proponowanych zmian ustawowych należy jeszcze poczekać.

Z treścią omawianego rozporządzenia możecie się Państwo zapoznać tutaj, zaś link do procesu legislacyjnego dotyczącego projektowanej ustawy (w tym również jego treści i uzasadnienia) znajdziecie Państwo tutaj.

Autorzy: Zuzanna Perska / Konsultant Podatkowy, TAX; Łukasz Kumkowski / Manager, TAX

Dodatkowe pytania?

Łukasz Kumkowski
Tax Manager
+ 48 572 295 956
lukasz.kumkowski@arenaadvisory.com
NEWSLETTER