Alert podatkowy: mechanizm „pay and refund” w WHT

23. 02. 2022
Podatki,Alert

Wraz z wejściem w życie kluczowych przepisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) zaczął obowiązywać – zawieszony od 1 stycznia 2019 r. – mechanizm obligatoryjnego poboru podatku u źródła (dalej: „WHT”) dla określonych płatności dokonywanych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych, pod warunkiem, że łączna wartość płatności – w roku podatkowym obowiązującym u płatnika (wypłacającego) – przekroczy łącznie 2 mln zł na rzecz tego samego podatnika. Do płatności objętych tym mechanizmem należy zaliczyć m.in. odsetki, należności licencyjne, opłaty za użytkowanie urządzeń przemysłowych czy dywidendy.

Wejście w życie ww. mechanizmu (ang. Pay-and-Refund mechanism) oznacza w praktyce, że dokonując określonych płatności na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych – co do zasady – pojawia się obowiązek poboru WHT (od nadwyżki płatności ponad 2 mln zł) według standardowej stawki WHT (np. 20% dla odsetek i 19% dla dywidend), tj. bez zastosowania zwolnień i preferencyjnych stawek tego podatku. Następnie podatnik (odbiorca płatności) albo spółka będąca płatnikiem (o ile wpłaciła podatek z własnych środków, ponosząc jego ekonomiczny ciężar) będzie mogła wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zwrot podatku – w przypadku gdy istniały przesłanki do zastosowania zwolnienia z WHT, bądź obniżonej stawki tego podatku.

Ustawodawca daje jednakże możliwość niestosowania ww. mechanizmu i niepobierania podatku – pod warunkiem dokonania określonych w ustawie czynności (takich jak złożenie stosownych  oświadczeń, zgromadzenie określonej dokumentacji, uzyskanie opinii o zastosowaniu preferencji). Stąd też już dzisiaj należy przygotować się na okoliczność dokonywania wypłat na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych, aby na moment ich dokonania podatnik mógł dalej korzystać z zwolnień czy preferencyjnych stawek WHT.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia doradcy podatkowego w odpowiednim ustrukturyzowaniu kwestii związanych z poborem WHT (w tym poprzez wdrożenie stosownej procedury należytej staranności).

Kontakt do eksperta:

Łukasz Kumkowski
Tax Manager
+48 572 295 956
lukasz.kumkowski@arenaadvisory.com
NEWSLETTER